Opatření (COVID – 19)

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s opatřením MZDR ČR od 10. 9. 2020 je povinností žáků nosit ochranu dýchacích cest (roušky, respirátor, štít, šála) ve všech společných prostorách školy (chodba, šatna, sborovna, ředitelna, WC).

Žáci a pedagogové nemusí nosit ochranné prostředky v učebně při výuce.

Žáci jsou povinni dodržovat rozestupy, zásady hygieny (mytí a dezinfekce rukou), zdržovat se v prostorách školy jen na dobu nezbytně nutnou.

Pro komunikaci s ředitelkou a pedagogy využívat e-mail (zus.luze@tiscali.cz) nebo telefon (kontakty na webových stránkách školy). Osobní schůzky volte v nutných případech po předchozí telefonické dohodě.  

Luže, 9. 9. 2020                                                                                             A. Zdražilová, ředitelka    

Zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok zahajujeme 1. září 2020, budeme zde od 9:00 – 15:00 hod.

Stávající žáci se domluví se svými třídními učiteli, noví žáci se přihlásí v ředitelně (sborovně) ve 2. poschodí.

Těšíme se na vás!

Výdej vysvědčení

Vysvědčení bude žákům vydáváno třídními učiteli při vyučování během posledního týdne 22. – 26. června 2020.
V pondělí 29. a v úterý 30.6. 2020 bude škola z technických důvodů již uzavřena.

 

Školné za II. pololetí

Prosíme všechny, kteří ještě neuhradili školné za II. pololetí 2019/20, ať tak neprodleně učiní, a to v plné výši. Sleva na školném za dvouměsíční přerušení studia z důvodu hygienických opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií bude aplikována v příštím pololetí (2020/21).

Obnovení výuky

Milí žáci, vážení rodiče,
Od pondělí 25. května 2020 bude na lužské ZUŠ obnovena výuka v obvyklém rozsahu, včetně kolektivní výuky.
Přítomní žáci budou povinni dodržovat níže uvedená hygienická opatření.

Nejdůležitější hygienická opatření:
– Žák přinese vyplněné a rodičem nebo zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je ke stažení ZDE.
– Žák vstoupí do budovy s ochrannou rouškou, kterou bude mít po celou dobu přítomnosti v budově i při výuce nasazenou, neboť specifický způsob výuky v ZUŠ nezaručuje minimální rozestupnou vzdálenost mezi jednotlivci v učebně. V případě výuky dechových nástrojů a zpěvu rozhoduje vyučující.
– Žák se po příchodu do ZUŠ podrobí kontrolnímu měření teploty a dezinfekci rukou, což obstará jeho vyučující.
– Do budovy ZUŠ (kromě zaměstnanců) smí vstupovat pouze žáci a to jenom ti, kteří mají v danou dobu výuku.

ZDE je ke stažení dokument se všemi pokyny pro provoz Základních uměleckých škol.

Případné individuální požadavky či dotazy je vhodné konzultovat přímo s jednotlivými třídními učiteli.

Těší se na vás a zdraví zaměstnanci ZUŠ Luže.

Zájemcům o studium na naší základní umělecké škole

Základní umělecká škola, Luže přijímá pro následující školní rok 2020/2021 děti od 6 let věku (i starší) do všech realizovaných oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický).

V hudebním oboru vyučujeme hře na hudební nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje, klasická kytara, elektrická kytara, baskytara) a zpěv (sólový, komorní a sborový).

Hudební teorie a dějiny hudby jsou vyučovány v předmětech přípravná hudební výchova a hudební nauka.

Výtvarný obor zahrnuje výuku kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a přípravu žáků na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

V literárně-dramatickém oboru se žáci učí jevištní mluvě, přednesu a pohybovému projevu. Během školního roku připravují divadelní představení.

Přihlášky ke studiu přijímáme od 11. 5. 2020., a to v elektronické podobě – ZDE

Uchazeči o studium si k prověření studijních předpokladů (přijímacímu pohovoru) připraví:

Hudební obor – písnička

Výtvarný obor – libovolná domácí práce (výkres)

Literárně-dramatický obor – říkadlo nebo básnička

Termín přijímacího pohovoru lze domluvit individuálně (mail: zus.luze@tiscali.cz):

hudební obor – Alena Zdražilová, mobil 723 223 403
Bc. Marek Jirovský, mobil 725 859 310 
výtvarný obor – Jaroslav Košvanec, mobil 734 657 001
literárně-dramatický obor – Jana Hrubá, 776 800 922

Povinně zveřejňované informace

Zásady a informace o zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ (rovněž též „informační memorandum“, dále jen „informace o zpracování“) je zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)“, spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

 

Základní pojmy

 

Osobní údaje:

V případě žáků: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, zdravotnické posudky a údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, fotografie, výtvarné dílo dítěte

V případě zákonných zástupců: jméno a příjmení,  bydliště, či doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa (při návštěvě stránek), číslo bankovního účtu (v případě hrazení úplaty za vzdělávání na BÚ školy)

Výčet osobních údajů nemusí být úplný, rodiče mohou do školy doručit dokumenty, které je škola povinna zpracovat a které mohou obsahovat i další osobní údaje. Tyto údaje školka nepožaduje, ale vzhledem ke zpracování celých dokumentů je rovněž zpracovává. Dále mohou osobní údaje uvést v rámci e-mailové, či osobní komunikace.

Osobní údaje žáků budou zpracovávány pouze pro vedení školní matriky, a to v rozsahu, formou a způsobem   uvedeným v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášce č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. 

 

 

Správce osobních údajů: Základní umělecká škola, Luže, okres Chrudim

 

Subjekt údajů: Alena Zdražilová

 

Zákonný zástupce: Alena Zdražilová, ředitelka

Správce osobních údajů tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů, souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Informace k jednotlivým zpracováním může správce poskytnout prostřednictvím dalších dokumentů. Liší-li se informace z dalších (konkrétně zaměřených) informačních memorand od informací uvedených v tomto dokumentu, mají přednost informace z konkrétně zaměřených informací o zpracování.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V záležitostech ochrany osobních údajů a v souvislosti s výkonem práv dle nařízení EU 216/679 se na něj můžete obracet.

Pověřencem je:

Bc. Jaromír Kuba, společnost Kuba a partneři s.r.o. Tel. 774 487 670, kuba@gdpr-pardubice.cz,

 

III. Způsob zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů buď sám, nebo s pomocí zpracovatelů (konkrétně externí účetní fa externího IT správce). Správce získává Vaše osobní údaje buď od Vás, nebo z veřejně dostupných zdrojů (registry, evidence), od orgánů státní moci, či na základě zvláštních právních předpisů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny správce a dbají na jejich ochranu stejně, jako správce. Osobní údaje zpracováváme v papírové podobě i prostřednictvím výpočetní techniky, v obou případech dbáme na dodržování zásad bezpečného zpracování osobních údajů. V rámci ochrany osobních údajů jsme přijali technicko-organizační opatření s cílem chránit zpracovávané osobní údaje a zabránit neoprávněnému přístupu, poškození, ztrátě, zničení, neoprávněnému zpracování a dalším formám zneužití osobních údajů. Osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám jen na základě souhlasu zákonného zástupce žáka, nebo na základě právní povinnosti.

Doba zpracování závisí na jednotlivých smluvních ujednáních v souhlasech se zpracováním osobních údajů a právních předpisech, na jejíchž základě ke zpracování dochází, se zohledněním doby, po kterou je nutné, dle příslušných právních předpisů, osobní údaje archivovat.

IV. Právní titul zpracování Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje:
 2. V rámci oprávněného zájmu správce, například kvůli potencionálnímu riziku soudních sporů
 3. Pro účely splnění právních povinností – např. v souvislosti s pracovně-právními předpisy, vedením účetnictví atd.
 4. Na základě Vašeho souhlasu, pro účely, které jsou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V. Další informace

 1. Berete na vědomí, že okamžikem poskytnutí osobních údajů správci započne, či započalo zpracovávání osobních údajů správcem.
 2. Berete na vědomí, že osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány i po ukončení zpracování na základě současného právního základu (např. smluvního vztahu, odvolání souhlasu aj.), vyžaduje-li to zákon, nebo je-li další zpracování v oprávněném zájmu správce údajů, či třetí osoby. Následné zpracování bude probíhat po dobu 36 měsíců, nebo po dobu, kterou vyžaduje aktuální platná legislativa (se zohledněním doporučení orgánů a úřadů).
 3. Poskytl jste nám přesné a pravdivé informace.
 4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci, vyjma případů, kdy to vyžaduje legislativa, nebo jste o tom informován.
 5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani automatizovanému profilování.
 6. Berete na vědomí, že z důvodu zajištění bezpečnosti a dalších oprávněných zájmů správce mohou být v objektu správce osobních údajů umístěny kamerové systémy. Záznam z těchto kamerových systémů je uchováván po nezbytnou dobu a může být poskytnut třetím stranám na základě plnění právní povinnosti (spolupráce s orgány, činnými v trestním řízení), či na základě oprávněného zájmu správce (např. při komunikaci s pojišťovnou při šetření škodní události). O umístění jste informován informačními tabulkami s příslušnými znázorněními piktogramu kamery, kde máte zároveň k dispozici další informace, spolu s kontaktem na pověřence pro ochranu osobních údajů, či osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů ve společnosti.

VI. Práva, související se zpracováváním

 1. V případě, že zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiného právního základu.
 2. Dále máte právo:
  1. Být informován o zpracování svých Osobních údajů a požadovat podrobné informace o povaze a rozsahu zpracování.
  2. Požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům
  3. Požadovat opravu poskytnutých osobních údajů
  4. Požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů, žádosti jsou posuzovány s ohledem na právní základ zpracování osobních údajů
  5. Požadovat omezení zpracování osobních údajů
  6. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.
 1. Můžete také vznést námitku proti zpracování. Nevyhoví-li správce osobních údajů námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 2. Vaše žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
 3. Správce údajů je oprávněn v případě žádostí zjevně nedůvodných a opakovaných účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady, či odmítnout žádosti vyhovět.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.
 2. Znění tohoto dokumentu může správce osobních údajů změnit či doplňovat, aktuální znění je k dispozici na stránkách správce osobních údajů
 3. Tyto informace o zpracování nabývají účinnosti 25. 5. 2018.


  Oznámení pověřence v souvislosti s výkonem práv
  dle nařízení EU 216/679

  Správce osobních údajů: Základní umělecká škola, Luže, okres Chrudim, Komenského 87, 538 54 Luže

  Subjekt údajů: Alena Zdražilová

  Zákonný zástupce: Alena Zdražilová, ředitelka školy

  Pověřencem je: Bc. Jaromír Kuba, společnost Kuba a partneři s.r.o

  Telefon: 774 487 670

  e-mail: kuba@gdpr-pardubice.cz