Úplata za vzdělávání (školné)

Hudební obor:

Individuální výuka       – 1200,- Kč / pololetí

Skupinová výuka         – 800,- Kč / pololetí

Sborový zpěv             – 600,- Kč / pololetí (pozn. Platí-li žák některou z výše uvedených tří  forem školného, sborový zpěv již neplatí.)

 

Výtvarný obor:

Základní studium             – 900,-Kč / pololetí

Přípr. výtvarná výchova    – 850,-Kč / pololetí

 

Literárně – dramatický obor:

Základní studium I.stupně  – 750,-Kč / pololetí

Základní studium II.stupně – 900,-Kč / pololetí

 

Školné se platí pololetně, formou bankovního převodu po obdržení lístečku s fakturačními údaji.

 

Termíny úhrady: za I. pololetí do 31. října běžného roku

za II. pololetí do 31. března běžného roku

 

Výši školného lze upravovat jen tehdy, nenavštěvuje-li žák ze zdravotních nebo jiný vážných důvodů výuku souvisle celý měsíc.