Povinně zveřejňované informace

Zásady a informace o zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ (rovněž též „informační memorandum“, dále jen „informace o zpracování“) je zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)“, spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

 

Základní pojmy

 

Osobní údaje:

V případě žáků: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, zdravotnické posudky a údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, fotografie, výtvarné dílo dítěte

V případě zákonných zástupců: jméno a příjmení,  bydliště, či doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa (při návštěvě stránek), číslo bankovního účtu (v případě hrazení úplaty za vzdělávání na BÚ školy)

Výčet osobních údajů nemusí být úplný, rodiče mohou do školy doručit dokumenty, které je škola povinna zpracovat a které mohou obsahovat i další osobní údaje. Tyto údaje školka nepožaduje, ale vzhledem ke zpracování celých dokumentů je rovněž zpracovává. Dále mohou osobní údaje uvést v rámci e-mailové, či osobní komunikace.

Osobní údaje žáků budou zpracovávány pouze pro vedení školní matriky, a to v rozsahu, formou a způsobem   uvedeným v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášce č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. 

 

 

Správce osobních údajů: Základní umělecká škola, Luže, okres Chrudim

 

Subjekt údajů: Alena Zdražilová

 

Zákonný zástupce: Alena Zdražilová, ředitelka

Správce osobních údajů tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů, souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Informace k jednotlivým zpracováním může správce poskytnout prostřednictvím dalších dokumentů. Liší-li se informace z dalších (konkrétně zaměřených) informačních memorand od informací uvedených v tomto dokumentu, mají přednost informace z konkrétně zaměřených informací o zpracování.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V záležitostech ochrany osobních údajů a v souvislosti s výkonem práv dle nařízení EU 216/679 se na něj můžete obracet.

Pověřencem je:

Bc. Jaromír Kuba, společnost Kuba a partneři s.r.o. Tel. 774 487 670, kuba@gdpr-pardubice.cz,

 

III. Způsob zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů buď sám, nebo s pomocí zpracovatelů (konkrétně externí účetní fa externího IT správce). Správce získává Vaše osobní údaje buď od Vás, nebo z veřejně dostupných zdrojů (registry, evidence), od orgánů státní moci, či na základě zvláštních právních předpisů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny správce a dbají na jejich ochranu stejně, jako správce. Osobní údaje zpracováváme v papírové podobě i prostřednictvím výpočetní techniky, v obou případech dbáme na dodržování zásad bezpečného zpracování osobních údajů. V rámci ochrany osobních údajů jsme přijali technicko-organizační opatření s cílem chránit zpracovávané osobní údaje a zabránit neoprávněnému přístupu, poškození, ztrátě, zničení, neoprávněnému zpracování a dalším formám zneužití osobních údajů. Osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám jen na základě souhlasu zákonného zástupce žáka, nebo na základě právní povinnosti.

Doba zpracování závisí na jednotlivých smluvních ujednáních v souhlasech se zpracováním osobních údajů a právních předpisech, na jejíchž základě ke zpracování dochází, se zohledněním doby, po kterou je nutné, dle příslušných právních předpisů, osobní údaje archivovat.

IV. Právní titul zpracování Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje:
 2. V rámci oprávněného zájmu správce, například kvůli potencionálnímu riziku soudních sporů
 3. Pro účely splnění právních povinností – např. v souvislosti s pracovně-právními předpisy, vedením účetnictví atd.
 4. Na základě Vašeho souhlasu, pro účely, které jsou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V. Další informace

 1. Berete na vědomí, že okamžikem poskytnutí osobních údajů správci započne, či započalo zpracovávání osobních údajů správcem.
 2. Berete na vědomí, že osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány i po ukončení zpracování na základě současného právního základu (např. smluvního vztahu, odvolání souhlasu aj.), vyžaduje-li to zákon, nebo je-li další zpracování v oprávněném zájmu správce údajů, či třetí osoby. Následné zpracování bude probíhat po dobu 36 měsíců, nebo po dobu, kterou vyžaduje aktuální platná legislativa (se zohledněním doporučení orgánů a úřadů).
 3. Poskytl jste nám přesné a pravdivé informace.
 4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci, vyjma případů, kdy to vyžaduje legislativa, nebo jste o tom informován.
 5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani automatizovanému profilování.
 6. Berete na vědomí, že z důvodu zajištění bezpečnosti a dalších oprávněných zájmů správce mohou být v objektu správce osobních údajů umístěny kamerové systémy. Záznam z těchto kamerových systémů je uchováván po nezbytnou dobu a může být poskytnut třetím stranám na základě plnění právní povinnosti (spolupráce s orgány, činnými v trestním řízení), či na základě oprávněného zájmu správce (např. při komunikaci s pojišťovnou při šetření škodní události). O umístění jste informován informačními tabulkami s příslušnými znázorněními piktogramu kamery, kde máte zároveň k dispozici další informace, spolu s kontaktem na pověřence pro ochranu osobních údajů, či osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů ve společnosti.

VI. Práva, související se zpracováváním

 1. V případě, že zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiného právního základu.
 2. Dále máte právo:
  1. Být informován o zpracování svých Osobních údajů a požadovat podrobné informace o povaze a rozsahu zpracování.
  2. Požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům
  3. Požadovat opravu poskytnutých osobních údajů
  4. Požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů, žádosti jsou posuzovány s ohledem na právní základ zpracování osobních údajů
  5. Požadovat omezení zpracování osobních údajů
  6. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.
 1. Můžete také vznést námitku proti zpracování. Nevyhoví-li správce osobních údajů námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 2. Vaše žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
 3. Správce údajů je oprávněn v případě žádostí zjevně nedůvodných a opakovaných účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady, či odmítnout žádosti vyhovět.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.
 2. Znění tohoto dokumentu může správce osobních údajů změnit či doplňovat, aktuální znění je k dispozici na stránkách správce osobních údajů
 3. Tyto informace o zpracování nabývají účinnosti 25. 5. 2018.


  Oznámení pověřence v souvislosti s výkonem práv
  dle nařízení EU 216/679

  Správce osobních údajů: Základní umělecká škola, Luže, okres Chrudim, Komenského 87, 538 54 Luže

  Subjekt údajů: Alena Zdražilová

  Zákonný zástupce: Alena Zdražilová, ředitelka školy

  Pověřencem je: Bc. Jaromír Kuba, společnost Kuba a partneři s.r.o

  Telefon: 774 487 670

  e-mail: kuba@gdpr-pardubice.cz