Změna mimořádného opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

jak možná již víte z oficiálních míst, od pondělí  12.10.2020 je na ZUŠ povolena prezenční individuální výuka (kromě zpěvu) v poměru 1:1, tj. ve třídě jeden učitel a jeden žák. Podle nařízení má být výuka zpěvu, skupinová (dva až tři žáci v hodině) a kolektivní výuka i nadále vedena distanční formou. Z rozhodnutí vedení školy však bude na ZUŠ Luže prezenčně vedena i skupinová výuka s tím, že učitelé výuku těchto skupin přeorganizují tak, aby byl ve třídě přítomen v danou chvíli vždy pouze jeden žák. Konkrétní informace vám co nejdříve předají jednotliví učitelé.
Dále všem připomínáme, že je nutné dodržovat hygienická pravidla (včetně zákazu přítomnosti rodičů a cizích osob v budově), vyhlášená v září.  ZDE

Věřme, že se situace co nejdříve zlepší.

 

Mimořádné opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s nařízením Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích sdělujeme, že od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve vyučování.

Škola přechází na vzdělávání distanční formou, pro žáky dobrovolnou.

Pro domluvu konkrétní formy výuky na dálku se s vámi spojí příslušný pedagog.

A. Zdražilová, 2. 10. 2020

Nové mimořádné opatření (COVID – 19)

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s opatřením MZDR ČR od 18. 9. 2020 je povinností žáků nosit ochranu dýchacích cest (roušky, respirátor, štít, šála) ve všech vnitřních prostorech školy (s výjimkami uvedenými níže).

Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje).

  • všechny osoby (žáci i učitelé) nosí v prostorách školy ochranu dýchacích cest i v učebnách při výuce (s výjimkou hry na dechové nástroje, zpěvu)
  • v kolektivní výuce (PHV, HN, výtvarném oboru, literárně-dramatickém oboru) je rouška povinná pro žáky i učitele
  • pokud to prostorové podmínky umožňují, dodržují se rozestupy 1,5 m
  • nadále platí provozní a hygienická opatření z 10. 9. 2020 (zvýšená hygiena, větrání, úklid, dezinfekce, mytí rukou, zákaz vstupu cizích osob do budovy apod.)
  • zdržovat se v prostorách školy na dobu nezbytně nutnou

 

Pro komunikaci s ředitelkou a pedagogy využívat e-mail (zus.luze@tiscali.cz) nebo telefon (kontakty na webových stránkách školy). Osobní schůzky volte v nutných případech po předchozí telefonické dohodě.  

Luže, 18. 9. 2020                                                                                             A. Zdražilová, ředitelka    

Opatření (COVID – 19)

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s opatřením MZDR ČR od 10. 9. 2020 je povinností žáků nosit ochranu dýchacích cest (roušky, respirátor, štít, šála) ve všech společných prostorách školy (chodba, šatna, sborovna, ředitelna, WC).

Žáci a pedagogové nemusí nosit ochranné prostředky v učebně při výuce.

Žáci jsou povinni dodržovat rozestupy, zásady hygieny (mytí a dezinfekce rukou), zdržovat se v prostorách školy jen na dobu nezbytně nutnou.

Pro komunikaci s ředitelkou a pedagogy využívat e-mail (zus.luze@tiscali.cz) nebo telefon (kontakty na webových stránkách školy). Osobní schůzky volte v nutných případech po předchozí telefonické dohodě.  

Luže, 9. 9. 2020                                                                                             A. Zdražilová, ředitelka    

Zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok zahajujeme 1. září 2020, budeme zde od 9:00 – 15:00 hod.

Stávající žáci se domluví se svými třídními učiteli, noví žáci se přihlásí v ředitelně (sborovně) ve 2. poschodí.

Těšíme se na vás!

Výdej vysvědčení

Vysvědčení bude žákům vydáváno třídními učiteli při vyučování během posledního týdne 22. – 26. června 2020.
V pondělí 29. a v úterý 30.6. 2020 bude škola z technických důvodů již uzavřena.

 

Školné za II. pololetí

Prosíme všechny, kteří ještě neuhradili školné za II. pololetí 2019/20, ať tak neprodleně učiní, a to v plné výši. Sleva na školném za dvouměsíční přerušení studia z důvodu hygienických opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií bude aplikována v příštím pololetí (2020/21).